Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "polityka gospodarcza" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-21 z 21
Tytuł:
Gospodarka w cieniu pandemii Covid-19
Współwytwórcy:
Libudzisz, Zdzisława Red.
Żakowska, Zofia Red.
Kowal, Krystyna Red.
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Tematy:
Mikrobiologia
Pokaż więcej
Słowa kluczowe:
państwo
polityka gospodarcza
zrównoważony rozwój
finanse publiczne
kryzys ekonomiczny
finansowanie gmin
globalizacja
mieszkania
pandemia COVID-19
Pokaż więcej
Opis fizyczny:
555 s.
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
Tytuł:
Zarządzanie Publiczne nr 1(15)/2011
Współwytwórcy:
Hausner, Jerzy Red.
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Warszawa : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Wydawnictwo Naukowe Scholar
Tematy:
Finanse i bankowość
Pokaż więcej
Słowa kluczowe:
absorpcja
wzornictwo przemysłowe
polityka lokalna
transformacja gospodarcza
europeizacja
administracja publiczna
współzarządzanie
fundusze unijne
zarządzanie publiczne
Pokaż więcej
Opis fizyczny:
125 s.
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
Tytuł:
Studia Prawno-Ekonomiczne tom 95 : Praca zbiorowa
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
Czasopisma naukowe
Pokaż więcej
Słowa kluczowe:
szkolnictwo wyższe
polityka gospodarcza
standardowe instrumenty polityki pieniężnej
starożytny Izrael
szacunki kosztów
Europejska Konwencja Praw Człowieka i Obywatela
postępowanie nieprocesowe
niepełnosprawność
inwestycje w kapitał ludzki
warunki życia
legitymacja procesowa
kapitał ludzki
niezdolność do wypełniania ról społecznych
popyt i podaż na pomoc prawną
samorząd zawodowy
inteligentna i zrównoważona gospodarka
Wielkie Księstwo Litewskie
szara strefa
Rzeczpospolita Obojga Narodów
konkurencyjność gospodarki
rehabilitacja zawodowa
małżeństwo
bezrobocie
spór o Wilno
niezdolność do pracy
akcje protestacyjne
niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej
praca nieformalna
zasiłek dla bezrobotnych
kraje bałtyckie
rehabilitacja społeczna
rynek pracy
niepewność dochodów
prasa litewska
asymetryczność reakcji
płaca minimalna
sytuacja mieszkaniowa
analizy symulacyjne
strony
zdolność sądowa
wolność zrzeszania się
polityka pieniężna
badania ankietowe
prawo do strajku
pomoc prawna
Światowe Forum Gospodarcze
instrumenty wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich
mieszkanie
aktywna polityka społeczna
aktywizacja
polskie inwestycje bezpośrednie
stopy procentowe
podmiotowe kryteria dostępu
migracje zarobkowe
wojna święta
kryzys finansowy
decentralizacja
rehabilitacja
migracje kobiet
progowe modele korekty błędem
Pokaż więcej
Opis fizyczny:
370 s.
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
Tytuł:
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 101
Autorzy:
Zbiorowa, Praca
Współwytwórcy:
Wieczorek, Agata Red.
Skrzywanek-Jaworska, Dagmara Red.
Pikulska-Radomska, Anna Red.
Liszewska, Agnieszka Red.
Urbanek, Piotr Red.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
Czasopisma naukowe
Pokaż więcej
Słowa kluczowe:
polski system bankowy
ochrona środowiska
opieka zdrowotna
sieć przedsiębiorstw
ITLOS
efekt grawitacyjny
rewizja finansowa
jurysdykcja karna na morzu
Europejski Mechanizm Stabilności (EMS)
Konwencja chicagowska
reżim walutowy
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
taksonomiczne wskaźniki rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego
założenia
przypadek zagrożenia życia lub zdrowia
statek powietrzny
zarządzanie gospodarcze w UE/UGW
partycypacja pracownicza
Niemcy
prawo-w-powstawaniu
zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego
osądy
płeć
użycie siły
prawo porównawcze
patriarchalizm
upadłość
nadzór korporacyjny
odnawialne źródła energii
boskie prawo królów
mechanizm nadzorczy
nadzór wierzycielski
Filmer
polityka podatkowa
wydłużanie aktywności zawodowej
mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków
samokonstytucjonalizacja
gospodarka rosyjska
koszty agencji
bezwarunkowe transakcje monetarne (OMTs)
spółki akcyjne
sprawozdanie finansowe
przedsiębiorstwo
indeks wzrostu gospodarczego (IWGi)
unia bankowa
społeczna odpowiedzialność biznesu
wsparcie zatrudnienia
bezrobocie
struktura własności
założenie kontynuacji działalności
determinanty bezrobocia
rynek pracy
związki zawodowe
bankructwo
wzrost gospodarczy
demokratyczna legitymizacja prawa
nadużycie prawa
orzecznictwo w sprawie Gauweiler
inwestor instytucjonalny
przeciwdziałanie bezrobociu
finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej
wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym
obowiązek alimentacyjny małżonków
pracownicy starsi
stawki podatkowe
podatek dochodowy od osób fizycznych
dyskryminacja kobiet
konkurencja
przestrzeń powietrzna
nadzór właścicielski
fiskalna odpowiedzialność budżetowa
nieubezpieczony
prawo jako medium komunikacji
systemy gwarancji depozytów
szacunki
międzynarodowe prawo morza
banki
recepcja prawa rzymskiego
odpowiedzialny łańcuch dostaw
prawo rzymskie
kryzys w strefie euro
prawo energetyczne
absolutyzm
Pokaż więcej
Opis fizyczny:
359 s.
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
Tytuł:
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 100 : Praca zbiorowa
Współwytwórcy:
Wieczorek, Agata Red.
Skrzywanek-Jaworska, Dagmara Red.
Pikulska-Radomska, Anna Red.
Liszewska, Agnieszka Red.
Urbanek, Piotr Red.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
Czasopisma naukowe
Pokaż więcej
Słowa kluczowe:
żołnierz zawodowy
publiczne szkolnictwo wyższe
gospodarka oparta na wiedzy
prawo rynku finansowego
prawo publiczne
papier wartościowy
Skarb Państwa
prawna ochrona pracowników
finansowanie
przedsiębiorstwo farmaceutyczne
instytucje rynku pracy
przedstawiciel ustawowy
naruszenie prawa konkurencji
ścieżka wzrostu produktu oraz kapitału na pracującego
fundusz emerytalny
obrót energią
nowa ekonomia instytucjonalna
ekonomia regulacji
metody taksonomiczne
prawo europejskie
oligarchia akademicka
Towarowa Giełda Energii
cykliczne inwestycje
teoria agencji
organizacja społeczna
nadzór korporacyjny
kredyt konsumencki
zawieszenie postępowania rejestrowego
model wzrostu Solowa
jednostka samorządu terytorialnego
dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE
zawody nadwyżkowe
import równoległy
interes konsumentów
ustawowe prawo pierwokupu
dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
mechanizmy nadzorcze
postępowanie cywilne
czynność prawna
uprawnienie prawo kształtujące
pozwolenie na obrót produktem leczniczym
ochrona konsumenta kredytobiorcy
wzorce umowne
obowiązek publicznoprawny
instrument finansowy
całkowity koszt kredytu konsumenckiego
system prawa krajowego
państwowa jednostka organizacyjna
zatrudnienie
Siły Zbrojne RP
produkt leczniczy
ochrona praw podmiotowych
obniżka kosztów kredytu
wskazania terapeutyczne
wynagrodzenie
zasobowa koncepcja przewagi konkurencyjne
efektywność prawa
firmy rodzinne
charakter prawa publicznego w stosunku do prawa prywatnego
inwestor instytucjonalny
rekonwersja kadr
przyczyny powstania podziału
postępowanie egzekucyjne
gospodarka wolnorynkowa
ład akademicki
działalność gospodarcza
polityka narkotykowa
innowacyjność
popyt na pracę
nadzór właścicielski
organizacja pozarządowa
weterani
problem agencji
zawody deficytowe
tworzenie wartości w sieci przedsiębiorstw
rynek regulowany
prawo farmaceutyczne
klauzule abuzywne
prawa pochodne
cudzoziemcy
zasada swobody działalności gospodarczej
prawo prywatne
przedterminowa spłata kredytu
summa divisio
wzrost
swobodny przepływ towarów
Pokaż więcej
Opis fizyczny:
366 s.
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
    Wyświetlanie 1-21 z 21

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies