Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "polityka gospodarcza" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-22 z 22
Tytuł:
Gospodarka w cieniu pandemii Covid-19
Współwytwórcy:
Żakowska, Zofia Red.
Libudzisz, Zdzisława Red.
Kowal, Krystyna Red.
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Tematy:
Mikrobiologia
Pokaż więcej
Słowa kluczowe:
polityka gospodarcza
mieszkania
kryzys ekonomiczny
globalizacja
pandemia COVID-19
państwo
finanse publiczne
zrównoważony rozwój
finansowanie gmin
Pokaż więcej
Opis fizyczny:
555 s.
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
Tytuł:
Zarządzanie Publiczne nr 1(15)/2011
Współwytwórcy:
Hausner, Jerzy Red.
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Warszawa : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Wydawnictwo Naukowe Scholar
Tematy:
Finanse i bankowość
Pokaż więcej
Słowa kluczowe:
transformacja gospodarcza
europeizacja
fundusze unijne
administracja publiczna
absorpcja
polityka lokalna
współzarządzanie
wzornictwo przemysłowe
zarządzanie publiczne
Pokaż więcej
Opis fizyczny:
125 s.
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
Tytuł:
Studia Prawno-Ekonomiczne tom 95 : Praca zbiorowa
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
Czasopisma naukowe
Pokaż więcej
Słowa kluczowe:
progowe modele korekty błędem
starożytny Izrael
strony
aktywna polityka społeczna
Europejska Konwencja Praw Człowieka i Obywatela
Światowe Forum Gospodarcze
płaca minimalna
samorząd zawodowy
sytuacja mieszkaniowa
rehabilitacja
legitymacja procesowa
standardowe instrumenty polityki pieniężnej
pomoc prawna
wojna święta
kraje bałtyckie
Wielkie Księstwo Litewskie
prawo do strajku
badania ankietowe
rehabilitacja zawodowa
niepewność dochodów
migracje zarobkowe
szara strefa
asymetryczność reakcji
szkolnictwo wyższe
niezdolność do wypełniania ról społecznych
prasa litewska
wolność zrzeszania się
kapitał ludzki
akcje protestacyjne
rynek pracy
konkurencyjność gospodarki
postępowanie nieprocesowe
analizy symulacyjne
Rzeczpospolita Obojga Narodów
aktywizacja
polityka pieniężna
inwestycje w kapitał ludzki
szacunki kosztów
popyt i podaż na pomoc prawną
bezrobocie
migracje kobiet
mieszkanie
kryzys finansowy
praca nieformalna
decentralizacja
inteligentna i zrównoważona gospodarka
zasiłek dla bezrobotnych
niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej
podmiotowe kryteria dostępu
warunki życia
spór o Wilno
rehabilitacja społeczna
stopy procentowe
polskie inwestycje bezpośrednie
niezdolność do pracy
niepełnosprawność
polityka gospodarcza
instrumenty wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich
zdolność sądowa
małżeństwo
Pokaż więcej
Opis fizyczny:
370 s.
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
Tytuł:
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 101
Autorzy:
Zbiorowa, Praca
Współwytwórcy:
Liszewska, Agnieszka Red.
Skrzywanek-Jaworska, Dagmara Red.
Pikulska-Radomska, Anna Red.
Urbanek, Piotr Red.
Wieczorek, Agata Red.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
Czasopisma naukowe
Pokaż więcej
Słowa kluczowe:
użycie siły
założenia
bankructwo
dyskryminacja kobiet
zarządzanie gospodarcze w UE/UGW
stawki podatkowe
sieć przedsiębiorstw
statek powietrzny
związki zawodowe
rewizja finansowa
prawo jako medium komunikacji
struktura własności
mechanizm nadzorczy
absolutyzm
rynek pracy
wydłużanie aktywności zawodowej
gospodarka rosyjska
fiskalna odpowiedzialność budżetowa
przypadek zagrożenia życia lub zdrowia
prawo-w-powstawaniu
przedsiębiorstwo
nadzór właścicielski
podatek dochodowy od osób fizycznych
obowiązek alimentacyjny małżonków
wzrost gospodarczy
Europejski Mechanizm Stabilności (EMS)
prawo porównawcze
jurysdykcja karna na morzu
taksonomiczne wskaźniki rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego
międzynarodowe prawo morza
zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego
założenie kontynuacji działalności
nadzór korporacyjny
kryzys w strefie euro
unia bankowa
ochrona środowiska
patriarchalizm
przestrzeń powietrzna
nadużycie prawa
prawo energetyczne
płeć
osądy
szacunki
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
prawo rzymskie
Konwencja chicagowska
pracownicy starsi
polski system bankowy
efekt grawitacyjny
spółki akcyjne
systemy gwarancji depozytów
nadzór wierzycielski
orzecznictwo w sprawie Gauweiler
odnawialne źródła energii
wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym
reżim walutowy
przeciwdziałanie bezrobociu
społeczna odpowiedzialność biznesu
banki
opieka zdrowotna
koszty agencji
sprawozdanie finansowe
nieubezpieczony
mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków
recepcja prawa rzymskiego
konkurencja
finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej
wsparcie zatrudnienia
partycypacja pracownicza
Filmer
indeks wzrostu gospodarczego (IWGi)
polityka podatkowa
upadłość
Niemcy
odpowiedzialny łańcuch dostaw
bezrobocie
determinanty bezrobocia
bezwarunkowe transakcje monetarne (OMTs)
ITLOS
inwestor instytucjonalny
boskie prawo królów
samokonstytucjonalizacja
demokratyczna legitymizacja prawa
Pokaż więcej
Opis fizyczny:
359 s.
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
Tytuł:
Studia Prawno-Ekonomiczne t. 100 : Praca zbiorowa
Współwytwórcy:
Liszewska, Agnieszka Red.
Skrzywanek-Jaworska, Dagmara Red.
Pikulska-Radomska, Anna Red.
Urbanek, Piotr Red.
Wieczorek, Agata Red.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
Czasopisma naukowe
Pokaż więcej
Słowa kluczowe:
dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE
zasobowa koncepcja przewagi konkurencyjne
swobodny przepływ towarów
popyt na pracę
polityka narkotykowa
uprawnienie prawo kształtujące
zawody nadwyżkowe
przedterminowa spłata kredytu
efektywność prawa
Towarowa Giełda Energii
firmy rodzinne
ład akademicki
zatrudnienie
rynek regulowany
przedsiębiorstwo farmaceutyczne
postępowanie egzekucyjne
organizacja społeczna
rekonwersja kadr
nadzór właścicielski
system prawa krajowego
wynagrodzenie
jednostka samorządu terytorialnego
import równoległy
interes konsumentów
produkt leczniczy
oligarchia akademicka
wskazania terapeutyczne
zawody deficytowe
nowa ekonomia instytucjonalna
prawna ochrona pracowników
nadzór korporacyjny
instrument finansowy
model wzrostu Solowa
klauzule abuzywne
obniżka kosztów kredytu
prawo publiczne
instytucje rynku pracy
prawo europejskie
działalność gospodarcza
innowacyjność
pozwolenie na obrót produktem leczniczym
cykliczne inwestycje
problem agencji
dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
ekonomia regulacji
metody taksonomiczne
papier wartościowy
żołnierz zawodowy
publiczne szkolnictwo wyższe
tworzenie wartości w sieci przedsiębiorstw
kredyt konsumencki
wzorce umowne
Skarb Państwa
zasada swobody działalności gospodarczej
weterani
wzrost
naruszenie prawa konkurencji
przyczyny powstania podziału
fundusz emerytalny
państwowa jednostka organizacyjna
prawo rynku finansowego
obowiązek publicznoprawny
ochrona konsumenta kredytobiorcy
prawa pochodne
zawieszenie postępowania rejestrowego
ochrona praw podmiotowych
obrót energią
mechanizmy nadzorcze
prawo prywatne
całkowity koszt kredytu konsumenckiego
organizacja pozarządowa
czynność prawna
ścieżka wzrostu produktu oraz kapitału na pracującego
przedstawiciel ustawowy
summa divisio
gospodarka oparta na wiedzy
cudzoziemcy
Siły Zbrojne RP
teoria agencji
ustawowe prawo pierwokupu
prawo farmaceutyczne
finansowanie
postępowanie cywilne
gospodarka wolnorynkowa
inwestor instytucjonalny
charakter prawa publicznego w stosunku do prawa prywatnego
Pokaż więcej
Opis fizyczny:
366 s.
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
    Wyświetlanie 1-22 z 22

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies